وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: گاندی

نورمن فینکلشتاین، از گاندی چه می‌گوید

نورمن فینکلشتاین اعتقاد دارد نام گاندی به شعار مشهور «عدم خشونت» او فروکاسته شده است. او می‌نویسد: «گاندی حقیقی از خشونت بیزار بود، اما از بزدلی بیش از خشونت نفرت داشت.» او همچنین به تناقضات فاحش در سخنان گاندی اشاره می‌کند و بارها در کتاب خود امکان به‌کارگیری جهان‌شمول نظریات گاندی را در مقابله با کسانی چون هیتلر مورد پرسش قرار می‌دهد. فینکلشتاین در کتاب خود سعی دارد این باور عمومی را چه در سخنان و مبارزات گاندی و چه امکان عملی آن در مبارزات حق‌جویانه و عدالت‌خواهانه به چالش بکشد. اینکه آیا مبارزه بدون خشونت امکان‌پذیر هست؟

نورمن فینکلشتاین، از گاندی چه می‌گوید

نورمن فینکلشتاین اعتقاد دارد نام گاندی به شعار مشهور «عدم خشونت» او فروکاسته شده است. او می‌نویسد: «گاندی حقیقی از خشونت بیزار بود، اما از بزدلی بیش از خشونت نفرت داشت.» او همچنین به تناقضات فاحش در سخنان گاندی اشاره می‌کند و بارها در کتاب خود امکان به‌کارگیری جهان‌شمول نظریات گاندی را در مقابله با کسانی چون هیتلر مورد پرسش قرار می‌دهد. فینکلشتاین در کتاب خود سعی دارد این باور عمومی را چه در سخنان و مبارزات گاندی و چه امکان عملی آن در مبارزات حق‌جویانه و عدالت‌خواهانه به چالش بکشد. اینکه آیا مبارزه بدون خشونت امکان‌پذیر هست؟