برچسب: کوهنوردی

کوهستان

5 کتاب درباره کوه و کوهنوردی

کوه و کوهنوردی از موضوعات جذاب برای بسیاری از افراد هستند، گاه به عنوان ورزش و گاه به عنوان علاقمند. سراغ کتاب هایی رفته ایم که از جنبه های مختلف با این موضوع درارتباطند، خواه ثبت یک تجربه ویژه در کوهنوردی باشد یا داستان هایی که در فضای برف و کوهستان می گذرد.

کوهستان

5 کتاب درباره کوه و کوهنوردی

کوه و کوهنوردی از موضوعات جذاب برای بسیاری از افراد هستند، گاه به عنوان ورزش و گاه به عنوان علاقمند. سراغ کتاب هایی رفته ایم که از جنبه های مختلف با این موضوع درارتباطند، خواه ثبت یک تجربه ویژه در کوهنوردی باشد یا داستان هایی که در فضای برف و کوهستان می گذرد.