وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: کودکان

مرکزی برای آموزش مشارکتی

موسسه پژوهشی کودکان دنیا یکی از موسساتی است که سال‌ها برای کودکان و خانواده‌ها و مربیان و معلمان فعالیت می‌کند. آشنایی بیشتر با این موسسه و فعالیت‌های متنوعی که انجام می‌دهد می‌تواند برای همه کسانی که در عرصه کودکان فعالند مفید باشد.

مرکزی برای آموزش مشارکتی

موسسه پژوهشی کودکان دنیا یکی از موسساتی است که سال‌ها برای کودکان و خانواده‌ها و مربیان و معلمان فعالیت می‌کند. آشنایی بیشتر با این موسسه و فعالیت‌های متنوعی که انجام می‌دهد می‌تواند برای همه کسانی که در عرصه کودکان فعالند مفید باشد.