وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: کتاب یا سیگار

کتاب یا سیگار

کتاب یا سیگار، راست یا چپ و دیگر دوگانه‌های اورول

کتاب یا سیگار از هفت مقاله تشکیل شده‌است. سه‌تا‌ی نخستین کاملاً مرتبط به مقوله‌ی کتاب، سه‌مقاله‌ی بعد بیش‌تر مرتبط با سیاست و در مقاله‌ی آخر که بسیار بلند است، به مرور سرگذشت خودِ اورول در مدرسه پرداخته‌ می‌شود. آن‌چه این مقالات را یک‌دست می‌کند، در درجه‌ی اول صراحت بیان اورول است. او در نوشته‌هایش با طبقات مختلف اجتماع و با آن‌هایی که بهشان نقد دارد، روراست است. بی‌رحم نیست؛ اما بی‌مراعات است. الگوی مشترکِ دیگر در مقالات، ترسیم دوگانه‌های اخلاقی، فکری یا ارزشی است. اورول با این مقدمه راه را برای توسعه‌ی محتوایی ایده‌ها و آراء خودش در نوشته باز می‌کند.

کتاب یا سیگار

کتاب یا سیگار، راست یا چپ و دیگر دوگانه‌های اورول

کتاب یا سیگار از هفت مقاله تشکیل شده‌است. سه‌تا‌ی نخستین کاملاً مرتبط به مقوله‌ی کتاب، سه‌مقاله‌ی بعد بیش‌تر مرتبط با سیاست و در مقاله‌ی آخر که بسیار بلند است، به مرور سرگذشت خودِ اورول در مدرسه پرداخته‌ می‌شود. آن‌چه این مقالات را یک‌دست می‌کند، در درجه‌ی اول صراحت بیان اورول است. او در نوشته‌هایش با طبقات مختلف اجتماع و با آن‌هایی که بهشان نقد دارد، روراست است. بی‌رحم نیست؛ اما بی‌مراعات است. الگوی مشترکِ دیگر در مقالات، ترسیم دوگانه‌های اخلاقی، فکری یا ارزشی است. اورول با این مقدمه راه را برای توسعه‌ی محتوایی ایده‌ها و آراء خودش در نوشته باز می‌کند.