برچسب: کتاب کلاه‌گردانی

کلاه‌گردانی میان آس‌وپاس‌ها

کلاژی از بطالت کافه‌نشین‌ها

در کلاه‌گردانی... ،رمان جدید حسین سناپور، همه شکست می‌خورند. رمانی که پنج راوی، پنج بخش و پنج شخصیت اصلی دارد. در فصل اول همه‌شان هستند و حرف می‌زنند، در مورد مفهوم بطالت حرف می‌زنند و آخرِ گفت‌وگو معلوم می‌شود دارند تعارف می‌کنند و فارغ از خاستگاه طبقاتی‌شان، مشکل همه‌شان پول است نه بطالت.

کلاه‌گردانی میان آس‌وپاس‌ها

کلاژی از بطالت کافه‌نشین‌ها

در کلاه‌گردانی... ،رمان جدید حسین سناپور، همه شکست می‌خورند. رمانی که پنج راوی، پنج بخش و پنج شخصیت اصلی دارد. در فصل اول همه‌شان هستند و حرف می‌زنند، در مورد مفهوم بطالت حرف می‌زنند و آخرِ گفت‌وگو معلوم می‌شود دارند تعارف می‌کنند و فارغ از خاستگاه طبقاتی‌شان، مشکل همه‌شان پول است نه بطالت.