برچسب: کتاب نوشتن با جوهر باروت

نوشتن با جوهر باروت

همینگوی هرگز اینجا نبود

«نوشتن با جوهر باروت» شامل اخبار و گزارش‌هایی است که روزنامه‌‎ها و خبرگزاری‌‎های معتبر و حتی جراید محلی هم‌‎روزگار ارنست همینگوی، درباره او نوشته‌‎اند. سفرها، اقتباس‌‎های سینمایی، عادات و رفتار‎های شخصی همینگوی از یکسو، و عطش مطبوعات به پیگیری اخبار او، از سوی دیگر، باعث شده تا این کتاب مملو از روح ماجراجویی باشد. همینگوی در دنیای شخصی‌اش چنان بی‌‎مهابا زندگی کرد که اغراق نیست اگر بگوییم روایت‌‎هایش در برابر بعضی تجربه‌‎هایی که او از سرگذرانده کم می‌‎آورند. شاید بتوان گفت همینگویِ نویسنده همیشه آخر صف ایستاده است؛ اگر که نوبت به او برسد.

نوشتن با جوهر باروت

همینگوی هرگز اینجا نبود

«نوشتن با جوهر باروت» شامل اخبار و گزارش‌هایی است که روزنامه‌‎ها و خبرگزاری‌‎های معتبر و حتی جراید محلی هم‌‎روزگار ارنست همینگوی، درباره او نوشته‌‎اند. سفرها، اقتباس‌‎های سینمایی، عادات و رفتار‎های شخصی همینگوی از یکسو، و عطش مطبوعات به پیگیری اخبار او، از سوی دیگر، باعث شده تا این کتاب مملو از روح ماجراجویی باشد. همینگوی در دنیای شخصی‌اش چنان بی‌‎مهابا زندگی کرد که اغراق نیست اگر بگوییم روایت‌‎هایش در برابر بعضی تجربه‌‎هایی که او از سرگذرانده کم می‌‎آورند. شاید بتوان گفت همینگویِ نویسنده همیشه آخر صف ایستاده است؛ اگر که نوبت به او برسد.