برچسب: کتاب نردبان شکسته

نردبان شکسته

فقر یا احساس فقر؟

کیت پین در نردبان شکسته معتقد است فقر ارتباطی به رقم دارایی فرد ندارد بلکه امری است ذهنی و بسته به فهم انسان از رقابت‌های اجتماعی که در آن حضور دارد و این‌که خود را با چه کسانی مقایسه می‌کند و می‌توان آن را به طور خلاصه حاصل درک افراد از میزان نابرابری در رقابت‌های اجتماعی دانست. احساس فقر منجر به اضطراب، تنش اجتماعی، خشم و از همه مهم‌تر تنزل اخلاقیات، فاهمه و آسیب به سلامت می‌شود و چنین حسی صرفاً مختص طبقات فرودست و کم درآمد جامعه نیست بلکه شامل حال کسانی که متعلق به طبقات بالای جامعه و در حال افت طبقاتی یا جا ماندن از رقابت هستند هم می‌شود.

نردبان شکسته

فقر یا احساس فقر؟

کیت پین در نردبان شکسته معتقد است فقر ارتباطی به رقم دارایی فرد ندارد بلکه امری است ذهنی و بسته به فهم انسان از رقابت‌های اجتماعی که در آن حضور دارد و این‌که خود را با چه کسانی مقایسه می‌کند و می‌توان آن را به طور خلاصه حاصل درک افراد از میزان نابرابری در رقابت‌های اجتماعی دانست. احساس فقر منجر به اضطراب، تنش اجتماعی، خشم و از همه مهم‌تر تنزل اخلاقیات، فاهمه و آسیب به سلامت می‌شود و چنین حسی صرفاً مختص طبقات فرودست و کم درآمد جامعه نیست بلکه شامل حال کسانی که متعلق به طبقات بالای جامعه و در حال افت طبقاتی یا جا ماندن از رقابت هستند هم می‌شود.