برچسب: کتاب لولا دختر جزیره

لولا دختر جزیره

خاطره‌ها جادو می‌کنند

بچه‌های مدرسه‌ی لولا هر کدام از یک سرزمین آمده بودند. مدرسه‌ی او، مدرسه‌ی سرزمین‌های دورافتاده بود. مای از شهر خیلی خیلی بزرگی آمده بود. شهر او خودش اندازه‌ی یک کشور بود. نو در جنگلی به دنیا آمده بود که به ببرها و شاعرهایش معروف بود و لولا متولد جزیره بود.

لولا دختر جزیره

خاطره‌ها جادو می‌کنند

بچه‌های مدرسه‌ی لولا هر کدام از یک سرزمین آمده بودند. مدرسه‌ی او، مدرسه‌ی سرزمین‌های دورافتاده بود. مای از شهر خیلی خیلی بزرگی آمده بود. شهر او خودش اندازه‌ی یک کشور بود. نو در جنگلی به دنیا آمده بود که به ببرها و شاعرهایش معروف بود و لولا متولد جزیره بود.