برچسب: کتاب فرار از جلسه

فرار از جلسه

فراری بودن از جلسات

اگر چه برگزاری جلسه، بخش جدایی‌ناپذیر هر سازمانی است اما طبق آمار، اکثر جلسات خروجی و بازدهی چندانی ندارند. به طور مثال جلسه‌ای که قرار بود یک ساعت باشد بیشتر از دو ساعت به درازا می‌کشد، بی آن که خروجی خاصی داشته باشد. بنابراین مساله‌ی اصلی جلسه نیست بلکه چگونگی‌ برگزاری‌ آن است؛ آن هم به شکلی که به نتایج و تصمیمات درستی منتهی شود. اگر جلساتی که برگزار می‌کنید: به بحث‌های حاشیه‌ای کشیده می‌شود، به نتیجه خاصی نمی‌رسد، مسئولیت و وظایف افراد به صورت شفاف مشخص نمی‌شود و نهایتا تصمیمی گرفته نمی‌شود؛ خواندن کتاب فرار از جلسه به شما کمک می‌کند.

فرار از جلسه

فراری بودن از جلسات

اگر چه برگزاری جلسه، بخش جدایی‌ناپذیر هر سازمانی است اما طبق آمار، اکثر جلسات خروجی و بازدهی چندانی ندارند. به طور مثال جلسه‌ای که قرار بود یک ساعت باشد بیشتر از دو ساعت به درازا می‌کشد، بی آن که خروجی خاصی داشته باشد. بنابراین مساله‌ی اصلی جلسه نیست بلکه چگونگی‌ برگزاری‌ آن است؛ آن هم به شکلی که به نتایج و تصمیمات درستی منتهی شود. اگر جلساتی که برگزار می‌کنید: به بحث‌های حاشیه‌ای کشیده می‌شود، به نتیجه خاصی نمی‌رسد، مسئولیت و وظایف افراد به صورت شفاف مشخص نمی‌شود و نهایتا تصمیمی گرفته نمی‌شود؛ خواندن کتاب فرار از جلسه به شما کمک می‌کند.