برچسب: کتاب داستان کودک

ماهی سیاه کوچولو

ماهی سیاه کوچولو

ماهی سیاه کوچولویی در کنار مادر و ماهی‌های بسیاری در جویباری، زیر خزه‌ها زندگی می‌کرد. زندگی تکراری و کلیشه‌ای، او را به فکر فروبرده و رهایی از تنگنای جویبار، ماهی سیاه کوچولو را  به سفر مشتاق کرده بود؛ تا این‌که یک روز صبح، مادرش را بیدار می‌کند تا خبرش کند که می‌خواهد برود و «آخر جویبار را پیداکند».

ماهی سیاه کوچولو

ماهی سیاه کوچولو

ماهی سیاه کوچولویی در کنار مادر و ماهی‌های بسیاری در جویباری، زیر خزه‌ها زندگی می‌کرد. زندگی تکراری و کلیشه‌ای، او را به فکر فروبرده و رهایی از تنگنای جویبار، ماهی سیاه کوچولو را  به سفر مشتاق کرده بود؛ تا این‌که یک روز صبح، مادرش را بیدار می‌کند تا خبرش کند که می‌خواهد برود و «آخر جویبار را پیداکند».