سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کتاب تاریخ زشتی

تاریخ زشتی

تاریخ زشتی و یادی از اومبرتو اکو

توجه دادن ما به اموری که معمولاً ذهن به سراغ‌شان نمی‌رود و گشودن زاویه‌دیدهای بکر به روی جهان، ویژگی اصلی کتاب‌ها و مقاله‌های اومبرتو اکو است. اکو در کتاب تاریخ زشتی توضیح داده چطور زشتی هم مانند زیبایی، امری نسبی و تاریخی است. بسته به این که بشر در چه دوره‌ای از تاریخ خود می‌زیسته و بسته به این که انسان در چه فرهنگی تربیت شده و بار آمده، می‌تواند چیزی را زشت بداند که شاید برای دیگری ــ دیگری‌ای که در دوره تاریخی و فرهنگ دیگری می‌زیسته ــ زیبا باشد.

تاریخ زشتی

تاریخ زشتی و یادی از اومبرتو اکو

توجه دادن ما به اموری که معمولاً ذهن به سراغ‌شان نمی‌رود و گشودن زاویه‌دیدهای بکر به روی جهان، ویژگی اصلی کتاب‌ها و مقاله‌های اومبرتو اکو است. اکو در کتاب تاریخ زشتی توضیح داده چطور زشتی هم مانند زیبایی، امری نسبی و تاریخی است. بسته به این که بشر در چه دوره‌ای از تاریخ خود می‌زیسته و بسته به این که انسان در چه فرهنگی تربیت شده و بار آمده، می‌تواند چیزی را زشت بداند که شاید برای دیگری ــ دیگری‌ای که در دوره تاریخی و فرهنگ دیگری می‌زیسته ــ زیبا باشد.