برچسب: کتاب املاک رابینسون

کتاب املاک رابینسون

شاهد خاموش اشیا

حامد حبیبی (نویسنده کتاب املاک رابینسون) داستان‌نویسی پست‌مدرن است، به معنای دقیق و درستش: نویسنده‌ای که از تمامی امکاناتی که جهان روایت در اختیارش قرار می‌دهد استفاده می‌کند. حبیبی از همه‌ی امکاناتِ رواییِ اسطوره، حماسه، حکایت، افسانه‌ی پریان، رمان کلاسیک، مدرن، و… استفاده می‌کند. کتاب شامل ده داستان کوتاه است و نامش را از آخرین داستان این مجموعه گرفته است. داستانی که با خوابِ راوی شروع می‌شود و با خوابی دیگر به پایان می‌رسد. گویی هر بیداری، بیداری از خوابی عمیق‌تر است.

کتاب املاک رابینسون

شاهد خاموش اشیا

حامد حبیبی (نویسنده کتاب املاک رابینسون) داستان‌نویسی پست‌مدرن است، به معنای دقیق و درستش: نویسنده‌ای که از تمامی امکاناتی که جهان روایت در اختیارش قرار می‌دهد استفاده می‌کند. حبیبی از همه‌ی امکاناتِ رواییِ اسطوره، حماسه، حکایت، افسانه‌ی پریان، رمان کلاسیک، مدرن، و… استفاده می‌کند. کتاب شامل ده داستان کوتاه است و نامش را از آخرین داستان این مجموعه گرفته است. داستانی که با خوابِ راوی شروع می‌شود و با خوابی دیگر به پایان می‌رسد. گویی هر بیداری، بیداری از خوابی عمیق‌تر است.