برچسب: کتاب ادبیات علیه استبداد

ادبیات علیه استبداد

داستانِ پاسترناک، ژیواگو، شوروی و بلوک غرب!

پاسترناک از نسل آخرین نویسندگان بزرگ روس و از آن دست روشنفکران روسی بود که شعر برایش اهمیتی بیشتر از سیاست داشت. ادبیات علیه استبداد مربوط به سرنوشت عجیب رمان مشهور او «دکتر ژیواگو» است، در دورانی که ادبیات هنوز این قدرت را داشت تا در برابر استبداد بایستد، مقهور وحشت نشود و جهان را به هیجان بیاورد.

ادبیات علیه استبداد

داستانِ پاسترناک، ژیواگو، شوروی و بلوک غرب!

پاسترناک از نسل آخرین نویسندگان بزرگ روس و از آن دست روشنفکران روسی بود که شعر برایش اهمیتی بیشتر از سیاست داشت. ادبیات علیه استبداد مربوط به سرنوشت عجیب رمان مشهور او «دکتر ژیواگو» است، در دورانی که ادبیات هنوز این قدرت را داشت تا در برابر استبداد بایستد، مقهور وحشت نشود و جهان را به هیجان بیاورد.