سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کافیه بپرسی

کافیه بپرسی

برای بچه‌های معمولی و غیرمعمولی

در این دنیا کودکانی هستند که انسولین تزریق می‌کنند، با صندلی چرخدار حرکت می‌کنند، مجبورند از اسپری آسم استفاده کنند و… کافیه بپرسی! به این کودکان می‌پردازد و سعی می‌کند به سادگی و زیبایی تفاوت‌های فردی افراد کم‌توان و بعضی بیماران را به نمایش بگذارد. کتابی که برای گروه سنی کودک نوشته شده اما خواندنش برای تمامی گروه‌های سنی مفید است و از ایجاد رفتارهای نادرست در مواجهه با دیگران جلوگیری می‌کند.

کافیه بپرسی

برای بچه‌های معمولی و غیرمعمولی

در این دنیا کودکانی هستند که انسولین تزریق می‌کنند، با صندلی چرخدار حرکت می‌کنند، مجبورند از اسپری آسم استفاده کنند و… کافیه بپرسی! به این کودکان می‌پردازد و سعی می‌کند به سادگی و زیبایی تفاوت‌های فردی افراد کم‌توان و بعضی بیماران را به نمایش بگذارد. کتابی که برای گروه سنی کودک نوشته شده اما خواندنش برای تمامی گروه‌های سنی مفید است و از ایجاد رفتارهای نادرست در مواجهه با دیگران جلوگیری می‌کند.