سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کاظم میرزایی

اختر مام دریا

مام دریا

اختر بندرگاهی در جنوب است، جایی که مردمان صبور و قانعش روزی خود را از صید در دریا به دست می‌آورند. در میان آن‌ها ابراهیم مورد احترام همه هست، او با قایق کهنه و قدیمی و مشکلات جسمی که دارد حتی کمتر از بقیه موفق به صید می‌شود اما همیشه با فروتنی و بزرگواری برای کمک به همه آماده است؛ حتی کمک به مسافران ناآشنا و گرفتار شده در امواج دریا.

اختر مام دریا

مام دریا

اختر بندرگاهی در جنوب است، جایی که مردمان صبور و قانعش روزی خود را از صید در دریا به دست می‌آورند. در میان آن‌ها ابراهیم مورد احترام همه هست، او با قایق کهنه و قدیمی و مشکلات جسمی که دارد حتی کمتر از بقیه موفق به صید می‌شود اما همیشه با فروتنی و بزرگواری برای کمک به همه آماده است؛ حتی کمک به مسافران ناآشنا و گرفتار شده در امواج دریا.