سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کارگاه زندگی

من مرگ هستم

بخشی از زندگی ، تکه‌ای از تو

«من و زندگی در هر آنچه آغاز و پایانی دارد، وجود داریم. هر دری را که بگشایی، پشت آن در من و زندگی دوشادوش هم ایستاده‌ایم. اگر از من یا از زندگی وحشتی در دل داری، بگذار تا چیزی را در گوشت زمزمه کنم. عشق! عشق می‌تواند دشمنی و غم را دگرگون کند. عشق می‌تواند هرروز و هرروز به دیدارت بشتابد. عشق نمی‌میرد، هرگز نمی‌میرد، حتی در دیدار با من.»

من مرگ هستم

بخشی از زندگی ، تکه‌ای از تو

«من و زندگی در هر آنچه آغاز و پایانی دارد، وجود داریم. هر دری را که بگشایی، پشت آن در من و زندگی دوشادوش هم ایستاده‌ایم. اگر از من یا از زندگی وحشتی در دل داری، بگذار تا چیزی را در گوشت زمزمه کنم. عشق! عشق می‌تواند دشمنی و غم را دگرگون کند. عشق می‌تواند هرروز و هرروز به دیدارت بشتابد. عشق نمی‌میرد، هرگز نمی‌میرد، حتی در دیدار با من.»