برچسب: ژاله آموزگار

شناخت اساطیر ایران

شناخت اساطیر ایران

دکتر ژاله آموزگار برای شناخت ایران باستان تلاش فراوانی کرده است ازجمله آثاری نیز در معرفی اسطوره ها و مضامین مربوط به نوروز دارد.

شناخت اساطیر ایران

شناخت اساطیر ایران

دکتر ژاله آموزگار برای شناخت ایران باستان تلاش فراوانی کرده است ازجمله آثاری نیز در معرفی اسطوره ها و مضامین مربوط به نوروز دارد.