سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: چشمه

دارم می‌گذارم به زندگی‌ام ادامه دهم شعر محسن مرادی

دارم می‌گذارم به زندگی‌ام ادامه دهم

این که گفته می‌شود شاعر امروز بهتر است از استفاده کلمات مرده و قدیمی بپرهیزد به معنای آن نیست که گنجینه ادب فارسی گذشته را نادیده بگیرد، بلکه خوب دیدن و درست استعمال کردن واژه‌ها می‌تواند به زبان فارسی خدمت کند. زبان محسن مرادی تلاشی است برای ورود به زبانی آوانگاردتر. او در مجموعه شعر «دارم می‌گذارم به زندگی‌ام ادامه دهم» به خوبی پتانسیل کلمه و بار عاطفی و آوایی و معنایی و لفظی آن را دریافته است.

جهان پهلوان غلامرضا تختی قهرمان کشتی. این چهره‌ی ستوده‌ی ایران است.

این چهره‌ی ستوده‌ی ایران است

می‌گویند وقتی غلامرضا تختی درگذشت، خبرش شهر به شهر، در کوچه و بازار چرخید و پس از آن جماعت بزرگی از مردم، به خیابان‌های تهران سرازیر شدند تا برای بار آخر قهرمانِ جوان را در زیر آسمان ابری خانی‌آباد و شهرری قلمدوش کنند. عده‌ای نیز این مرگ را چنان گران یافتند که زندگی خود را برنتافتند. پس به رسم پهلوان، مرگ خودخواسته را برگزیدند. اینان از سراسر ملک ایران هفت تن بودند. یکیشان قصابی بود از دیار کرمانشاه که نوشت «جهان بی جهان‌پهلوان ماندنی نیست» و بعد خود را به قناره آویخت. تختی تنها یک نام نبود، و نه تنها یک ورزشکار یا قهرمان یا چیزی چنان رمنده و فانی. او تجلی معاصر آیین مروت و قدرت بود از جهان شگفت اساطیر که جهان‌پهلوانش می‌خواندند. این پرونده به نام غلامرضا تختی‌، این چهره‌ی ستوده‌ی ایران است.

سپیده دمان همه چیز

سپیده دمان همه چیز

کتاب «سپیده دمان همه چیز: تاریخ نوین بشریت» نوشته دیوید ونگرو و دیوید گریبر، یک اثر متفکرانه و بینش‌بخش است

دارم می‌گذارم به زندگی‌ام ادامه دهم شعر محسن مرادی

دارم می‌گذارم به زندگی‌ام ادامه دهم

این که گفته می‌شود شاعر امروز بهتر است از استفاده کلمات مرده و قدیمی بپرهیزد به معنای آن نیست که گنجینه ادب فارسی گذشته را نادیده بگیرد، بلکه خوب دیدن و درست استعمال کردن واژه‌ها می‌تواند به زبان فارسی خدمت کند. زبان محسن مرادی تلاشی است برای ورود به زبانی آوانگاردتر. او در مجموعه شعر «دارم می‌گذارم به زندگی‌ام ادامه دهم» به خوبی پتانسیل کلمه و بار عاطفی و آوایی و معنایی و لفظی آن را دریافته است.

جهان پهلوان غلامرضا تختی قهرمان کشتی. این چهره‌ی ستوده‌ی ایران است.

این چهره‌ی ستوده‌ی ایران است

می‌گویند وقتی غلامرضا تختی درگذشت، خبرش شهر به شهر، در کوچه و بازار چرخید و پس از آن جماعت بزرگی از مردم، به خیابان‌های تهران سرازیر شدند تا برای بار آخر قهرمانِ جوان را در زیر آسمان ابری خانی‌آباد و شهرری قلمدوش کنند. عده‌ای نیز این مرگ را چنان گران یافتند که زندگی خود را برنتافتند. پس به رسم پهلوان، مرگ خودخواسته را برگزیدند. اینان از سراسر ملک ایران هفت تن بودند. یکیشان قصابی بود از دیار کرمانشاه که نوشت «جهان بی جهان‌پهلوان ماندنی نیست» و بعد خود را به قناره آویخت. تختی تنها یک نام نبود، و نه تنها یک ورزشکار یا قهرمان یا چیزی چنان رمنده و فانی. او تجلی معاصر آیین مروت و قدرت بود از جهان شگفت اساطیر که جهان‌پهلوانش می‌خواندند. این پرونده به نام غلامرضا تختی‌، این چهره‌ی ستوده‌ی ایران است.

سپیده دمان همه چیز

سپیده دمان همه چیز

کتاب «سپیده دمان همه چیز: تاریخ نوین بشریت» نوشته دیوید ونگرو و دیوید گریبر، یک اثر متفکرانه و بینش‌بخش است