برچسب: چارلی و مادربزرگ‌ها

بچه‌هایی که ناپدید می‌شوند، کجا می‌روند؟

داستان چارلی و مادربزرگ‌ها پر از کشمکش و مبارزه است، پر است از لحظه‌هایی که امیدها از دست می‌روند و لحظه‌هایی که روزنه‌های نور بر تاریک‌ترین شب‌ها می‌تابند. مبارزه‌ی همیشگی میان خیر و شر به‌شکلی تازه و جذاب در این داستان نشان داده شده است. اگرچه این داستان در دنیایی موازی روایت می‌شود اما شخصیت‌های آن، همه، افرادی هستند که می‌توانیم مصادیق‌شان را در دنیای واقعی پیدا کنیم.

بچه‌هایی که ناپدید می‌شوند، کجا می‌روند؟

داستان چارلی و مادربزرگ‌ها پر از کشمکش و مبارزه است، پر است از لحظه‌هایی که امیدها از دست می‌روند و لحظه‌هایی که روزنه‌های نور بر تاریک‌ترین شب‌ها می‌تابند. مبارزه‌ی همیشگی میان خیر و شر به‌شکلی تازه و جذاب در این داستان نشان داده شده است. اگرچه این داستان در دنیایی موازی روایت می‌شود اما شخصیت‌های آن، همه، افرادی هستند که می‌توانیم مصادیق‌شان را در دنیای واقعی پیدا کنیم.