سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: پوتین

آینده تاریخ است

آینده تاریخ است

کتاب‌های مردم‌پسند در مورد روسیه معمولا دو صورت کلی دارند. یا داستان قدرتمندان هستند؛ مثل تزار یا استالین

آینده تاریخ است

آینده تاریخ است

کتاب‌های مردم‌پسند در مورد روسیه معمولا دو صورت کلی دارند. یا داستان قدرتمندان هستند؛ مثل تزار یا استالین