برچسب: پزشکی تکاملی

دلایل خوب برای احساس‌های بد

چرا روانِ انسان‌ها اینگونه بیمار می‌شود؟

کتاب «دلایل خوب برای احساس‌های بد» با همه‌ی کاستی‌ها جزو اولین‌ کتاب‌های همه‌فهم در رشته‌ی تازه تأسیس روان‌شناسی و روان‌پزشکیِ تکاملی، و به طورِ عام‌تر پزشکیِ تکاملی است که همچون دیگر حوزه‌های علمِ بشر کامل نیست و مشخصاً هنوز نمی‌تواند همه‌ی بیماری‌ها را توضیح دهد (حتی شاید هیچ وقت نتواند)؛ اما ویژگیِ منحصر به فرد آن این است که کار می‌کند. استفاده‌ی خاص از این شاخه‌ی جدیدِ علم (روان‌شناسی و روان‌پزشکیِ تکاملی) اگر بتواند مشکلات‌مان را حل و بیماری‌هایمان را درمان کند، باقی می‌ماند وگرنه مثلِ بسیاری از شاخه‌های علمیِ گذشته که منسوخ شده‌اند، منقرض می‌شود؛ دقیقاً منطبق بر اصلِ بقای اصلح.

دلایل خوب برای احساس‌های بد

چرا روانِ انسان‌ها اینگونه بیمار می‌شود؟

کتاب «دلایل خوب برای احساس‌های بد» با همه‌ی کاستی‌ها جزو اولین‌ کتاب‌های همه‌فهم در رشته‌ی تازه تأسیس روان‌شناسی و روان‌پزشکیِ تکاملی، و به طورِ عام‌تر پزشکیِ تکاملی است که همچون دیگر حوزه‌های علمِ بشر کامل نیست و مشخصاً هنوز نمی‌تواند همه‌ی بیماری‌ها را توضیح دهد (حتی شاید هیچ وقت نتواند)؛ اما ویژگیِ منحصر به فرد آن این است که کار می‌کند. استفاده‌ی خاص از این شاخه‌ی جدیدِ علم (روان‌شناسی و روان‌پزشکیِ تکاملی) اگر بتواند مشکلات‌مان را حل و بیماری‌هایمان را درمان کند، باقی می‌ماند وگرنه مثلِ بسیاری از شاخه‌های علمیِ گذشته که منسوخ شده‌اند، منقرض می‌شود؛ دقیقاً منطبق بر اصلِ بقای اصلح.