سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: پاتریشیا هایاسمیت

سلول شیشه‌ای بازگشته از زندان

بازگشته از زندان

های‌‌اسمیت مانند یک روانشناس محیط‌‌گرا فردی بی‌‌گناه و اجتماعی را وارد یک قفس می‌‌کند، به او ناخنک می‌‌زند، بذر شک را در دلش می‌‌کارد، ضعف‌‌های شخصی و پیچیدگی روابط انسانی را پیش چشمش می‌‌گذارد. سپس موجود تحریک شده را به اجتماع برمی‌‌گرداند…

سلول شیشه‌ای بازگشته از زندان

بازگشته از زندان

های‌‌اسمیت مانند یک روانشناس محیط‌‌گرا فردی بی‌‌گناه و اجتماعی را وارد یک قفس می‌‌کند، به او ناخنک می‌‌زند، بذر شک را در دلش می‌‌کارد، ضعف‌‌های شخصی و پیچیدگی روابط انسانی را پیش چشمش می‌‌گذارد. سپس موجود تحریک شده را به اجتماع برمی‌‌گرداند…