برچسب: وینش

سر به سر مست و هشیار پروین اعتصامی

بخش‌هایی از شعر مست و هشیار اعتصامی در نسخه ما دچار تغییراتی شده. اگر بتوانید آن را نجات دهید و به شکل اصلی‌اش برگردانید، جایزه خواهید گرفت.

فرصت کردید شعر کامل آن را بخوانید.

شعر نیمایی ، شعر نیما یوشیج

سر به سر شعر نیما

بریده‌هایی از یک شعر نیما یوشیج را انتخاب کرده‌ایم. نسخه چاپی ما مشکلاتی دارد که اگر آن را رفع کنید، جایزه خواهید گرفت. فرصت کردید، متن کامل این شعر را هم بخوانید.

سر به سر غزلیات حافظ

چند بیت از یکی از غزل‌های حافظ را انتخاب کرده‌ایم. نسخه انتخابی ما با نسخه حافظ تصحیح قزوینی تفاوت‌هایی دارد. اگر اشتباهات نسخه ما را پیدا کنید، بخاطر جلوگیری از تحریف غزل حافظ، جایزه خواهید گرفت.

سر به سرِ بوستان سعدی

این حکایت از باب اول بوستان سعدی را انگولک کرده‌ایم. اگر بتوانید دستکاری‌های ما را پیدا و درست کنید، بخاطر نجات یکی از میراث‌های ادبیات فارسی جایزه خواهید گرفت.

سر به سر مست و هشیار پروین اعتصامی

بخش‌هایی از شعر مست و هشیار اعتصامی در نسخه ما دچار تغییراتی شده. اگر بتوانید آن را نجات دهید و به شکل اصلی‌اش برگردانید، جایزه خواهید گرفت.

فرصت کردید شعر کامل آن را بخوانید.

شعر نیمایی ، شعر نیما یوشیج

سر به سر شعر نیما

بریده‌هایی از یک شعر نیما یوشیج را انتخاب کرده‌ایم. نسخه چاپی ما مشکلاتی دارد که اگر آن را رفع کنید، جایزه خواهید گرفت. فرصت کردید، متن کامل این شعر را هم بخوانید.

سر به سر غزلیات حافظ

چند بیت از یکی از غزل‌های حافظ را انتخاب کرده‌ایم. نسخه انتخابی ما با نسخه حافظ تصحیح قزوینی تفاوت‌هایی دارد. اگر اشتباهات نسخه ما را پیدا کنید، بخاطر جلوگیری از تحریف غزل حافظ، جایزه خواهید گرفت.

سر به سرِ بوستان سعدی

این حکایت از باب اول بوستان سعدی را انگولک کرده‌ایم. اگر بتوانید دستکاری‌های ما را پیدا و درست کنید، بخاطر نجات یکی از میراث‌های ادبیات فارسی جایزه خواهید گرفت.