برچسب: وینش کودک و نو جوان

آهنگی برای چهارشنبه‌ها

رقصیدن به ساز سینما

آهنگی برای چهارشنبه‌ها درباره‌ی یک گروه ساخت فیلم سینمایی است که عازم چم‌سخیل می‌شوند تا برای فیلم جدیدشان که یک فیلم جنگی است، نوجوانی بومی را انتخاب کنند.کتاب از طرفی داستان فرزانه، برادر رزمنده‌اش و نامزد کارگردانش است و از طرف دیگر داستان فرهان، پدرش که عشق سینما و پول است و خانواده‌ی جنگ‌زده‌اش. در واقع روند داستان نشان می‌دهد که این فیلم چطور بر زندگی هر یک از این افراد تأثیر می‌گذارد و در این حین به طور غیر مستقیم اطلاعات زیادی درباره‌ی جنگ ایران و عراق هم به خواننده می‌دهد.

آهنگی برای چهارشنبه‌ها

رقصیدن به ساز سینما

آهنگی برای چهارشنبه‌ها درباره‌ی یک گروه ساخت فیلم سینمایی است که عازم چم‌سخیل می‌شوند تا برای فیلم جدیدشان که یک فیلم جنگی است، نوجوانی بومی را انتخاب کنند.کتاب از طرفی داستان فرزانه، برادر رزمنده‌اش و نامزد کارگردانش است و از طرف دیگر داستان فرهان، پدرش که عشق سینما و پول است و خانواده‌ی جنگ‌زده‌اش. در واقع روند داستان نشان می‌دهد که این فیلم چطور بر زندگی هر یک از این افراد تأثیر می‌گذارد و در این حین به طور غیر مستقیم اطلاعات زیادی درباره‌ی جنگ ایران و عراق هم به خواننده می‌دهد.