برچسب: وینش کودک نوجوان

رئیس باغ مادام خل‌چه

داستانی برای بچه‌های امروزی

کتاب‌خوان کردن بچه‌ها امروزه دغدغه‌ی خیلی از مادر و پدرها است. یکی از مشکلات ماجرا این است که نسل امروز حوصله‌ی خواندن ندارد، به ویژه اگر با یک متن طولانی مواجه باشد. رئیس باغ مادام خل‌چه با قالبی متنوع و متفاوت، اولین قدم را در این راه برداشته. این شیوه‌ی ارائه همراه با کشش داستانی باعث می‌شود که بچه‌ها وقتی به صفحه‌ی آخر برسند، خودشان هم باورشان نشود که کتابی با این تعداد صفحه خوانده‌اند!

رئیس باغ مادام خل‌چه

داستانی برای بچه‌های امروزی

کتاب‌خوان کردن بچه‌ها امروزه دغدغه‌ی خیلی از مادر و پدرها است. یکی از مشکلات ماجرا این است که نسل امروز حوصله‌ی خواندن ندارد، به ویژه اگر با یک متن طولانی مواجه باشد. رئیس باغ مادام خل‌چه با قالبی متنوع و متفاوت، اولین قدم را در این راه برداشته. این شیوه‌ی ارائه همراه با کشش داستانی باعث می‌شود که بچه‌ها وقتی به صفحه‌ی آخر برسند، خودشان هم باورشان نشود که کتابی با این تعداد صفحه خوانده‌اند!