سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ویكتور شبشتین

کتاب دوازده روز

انقلاب دوم مجارستان

خوانندگان فارسی‌زبان شبشتین را با دومین كتابش، «انقلاب‌های 1989» می‌شناسند. «دوازده روز» كتاب اول این نویسنده است كه در آن با تلفیق تاریخ‌نگاری و شگرد‌های داستان‌نویسی روایتی جذاب از انقلاب 1956 مجارستان به دست داده است. ما كه در ایران زندگی می‌كنیم عموماً مجارستان را ذیل كشورهای اروپای شرقی رده‌بندی می‌كنیم، حال‌آن‌كه مجارها خوش دارند خود را در پیوند با اروپای غربی ببینند و از نظر جغرافیایی هم در اروپای مركزی قرار دارند. مجارها میانه‌ی خوبی با روس‌ها ندارند. روس‌ها یک بار در قرن نوزدهم به اتریشی‌ها كمک كردند و باعث شدند اولین انقلاب‌شان شكست بخورد و یک بار هم بدون كمک اتریشی‌ها دومین انقلاب‌شان را شكست دادند.

کتاب دوازده روز

انقلاب دوم مجارستان

خوانندگان فارسی‌زبان شبشتین را با دومین كتابش، «انقلاب‌های 1989» می‌شناسند. «دوازده روز» كتاب اول این نویسنده است كه در آن با تلفیق تاریخ‌نگاری و شگرد‌های داستان‌نویسی روایتی جذاب از انقلاب 1956 مجارستان به دست داده است. ما كه در ایران زندگی می‌كنیم عموماً مجارستان را ذیل كشورهای اروپای شرقی رده‌بندی می‌كنیم، حال‌آن‌كه مجارها خوش دارند خود را در پیوند با اروپای غربی ببینند و از نظر جغرافیایی هم در اروپای مركزی قرار دارند. مجارها میانه‌ی خوبی با روس‌ها ندارند. روس‌ها یک بار در قرن نوزدهم به اتریشی‌ها كمک كردند و باعث شدند اولین انقلاب‌شان شكست بخورد و یک بار هم بدون كمک اتریشی‌ها دومین انقلاب‌شان را شكست دادند.