برچسب: ویران شهر

۱۹۸۴

در جست‌وجوی سعادت از دست رفته

نوزده هشتاد و چهار اورول که در ردّ نظام‌های توتالیتر نوشته شده، پادآرمانشهری ادبی-سیاسی‌ست که در ایران هم مانند سراسر دنیا با ترجمه‌های متعدد مورد استقبال قرار گرفته است. اورولِ هوشمند چنان قلم می‌زند که وجه ادبی متن فدای وجه انتقادی و سیاسی کار نشود و حالا بعد از گذشت حدود ۷۰ سال از انتشار اثر، کاوه میرعباسی به قصد انتقال هرچه بهتر و بیشتر سبک و لحن نویسنده ترجمه‌ی جدیدی از آن را روانه‌ی بازار کرده است.

۱۹۸۴

در جست‌وجوی سعادت از دست رفته

نوزده هشتاد و چهار اورول که در ردّ نظام‌های توتالیتر نوشته شده، پادآرمانشهری ادبی-سیاسی‌ست که در ایران هم مانند سراسر دنیا با ترجمه‌های متعدد مورد استقبال قرار گرفته است. اورولِ هوشمند چنان قلم می‌زند که وجه ادبی متن فدای وجه انتقادی و سیاسی کار نشود و حالا بعد از گذشت حدود ۷۰ سال از انتشار اثر، کاوه میرعباسی به قصد انتقال هرچه بهتر و بیشتر سبک و لحن نویسنده ترجمه‌ی جدیدی از آن را روانه‌ی بازار کرده است.