سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ونگوگ

مجموعه‌ ی هم‌ قدم با تابلوی نقاشی نگارخانه‌

نگارخانه‌ی کاغذی

صحبت از هنرمندان بزرگی مانند ون‌گوگ، روسو، مونه و رنوآر برای کودکان، کار بسیار سختی است چه برسد به این‌که بخواهیم آن‌ها را با آثار شاخص این هنرمندان هم آشنا کنیم. ایده‌ی مجموعه‌ی هم‌قدم با تابلوی نقاشی با چنین هدف ارزشمندی شکل گرفته اما در اجرا دچار ضعف‌هایی شده که کیفیت آن را تاحدودی پایین آورده است.

مجموعه‌ ی هم‌ قدم با تابلوی نقاشی نگارخانه‌

نگارخانه‌ی کاغذی

صحبت از هنرمندان بزرگی مانند ون‌گوگ، روسو، مونه و رنوآر برای کودکان، کار بسیار سختی است چه برسد به این‌که بخواهیم آن‌ها را با آثار شاخص این هنرمندان هم آشنا کنیم. ایده‌ی مجموعه‌ی هم‌قدم با تابلوی نقاشی با چنین هدف ارزشمندی شکل گرفته اما در اجرا دچار ضعف‌هایی شده که کیفیت آن را تاحدودی پایین آورده است.