برچسب: ورونیک ماسِنو

سه نوازنده

جای خالی هنر

در این مجموعه آنچنان نباید انتظار داستان با سوژه‌ای تازه داشت چرا که تصاویر هنرمندانه بر کتاب غالب هستند و نام و یاد هنرمندان قدیمی از ابتدای کتاب بیشتر از هر چیز دیگری می‌درخشد، البته نویسندگان ادعایی هم ندارند چرا که این نکته در نام مجموعه هم ذکر شده است: کتابی کوچک با الهام از هنرمندی بزرگ.

سه نوازنده

جای خالی هنر

در این مجموعه آنچنان نباید انتظار داستان با سوژه‌ای تازه داشت چرا که تصاویر هنرمندانه بر کتاب غالب هستند و نام و یاد هنرمندان قدیمی از ابتدای کتاب بیشتر از هر چیز دیگری می‌درخشد، البته نویسندگان ادعایی هم ندارند چرا که این نکته در نام مجموعه هم ذکر شده است: کتابی کوچک با الهام از هنرمندی بزرگ.