برچسب: واهه آرمن

واهه آرمن به رنگ دانوب

از ذهن و زبان واهه آرمن

واهه آرمن را می‌توان شاعر تصویرهای مجرد، محتواگرا و نیز شاعر ایهام‌های ساده با زبانی سالم دانست. زبانی نه آن‌چنان روزمره و نه چندان ادبی که به زبان صیقل خورده‌ی گفتار نزدیک است. «به رنگ دانوب» مجموعه‌ای متشکل از ۵۸ شعر است که در آن شاعر با زبانی ساده به سراغ مضامینی بزرگ می‌رود.

واهه آرمن به رنگ دانوب

از ذهن و زبان واهه آرمن

واهه آرمن را می‌توان شاعر تصویرهای مجرد، محتواگرا و نیز شاعر ایهام‌های ساده با زبانی سالم دانست. زبانی نه آن‌چنان روزمره و نه چندان ادبی که به زبان صیقل خورده‌ی گفتار نزدیک است. «به رنگ دانوب» مجموعه‌ای متشکل از ۵۸ شعر است که در آن شاعر با زبانی ساده به سراغ مضامینی بزرگ می‌رود.