وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: همدلی کردن

کو گوش شنوا؟!

«می‌دانی مدت‌هاست که می‌خواهم یک کاری را تمام کنم، اما انگار بخت با من یار نیست و مدام در این راه شکست می‌خورم… آه، راستی گوش‌ات با من است؟!»

حتماً شما هم تجربه‌ی این را داشته‌اید که احساس‌تان شنیده نمی‌شود و در مواقعی که به همراهی و همدلی احتیاج دارید، هجمه‌ای از ترحم، دلسوزی، نصیحت‌، انتقاد و … به سمت‌تان روانه می‌شود. در صورتی که فقط نیاز داشتید کسی به شما گوش دهد! درست مثل «تیلور» در کتاب «خرگوش گوش داد!»

کو گوش شنوا؟!

«می‌دانی مدت‌هاست که می‌خواهم یک کاری را تمام کنم، اما انگار بخت با من یار نیست و مدام در این راه شکست می‌خورم… آه، راستی گوش‌ات با من است؟!»

حتماً شما هم تجربه‌ی این را داشته‌اید که احساس‌تان شنیده نمی‌شود و در مواقعی که به همراهی و همدلی احتیاج دارید، هجمه‌ای از ترحم، دلسوزی، نصیحت‌، انتقاد و … به سمت‌تان روانه می‌شود. در صورتی که فقط نیاز داشتید کسی به شما گوش دهد! درست مثل «تیلور» در کتاب «خرگوش گوش داد!»