سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: هرمز شهدادی

شب هول

شب هول

سرنوشت هر سه این شخصیت‌های اصلی در هم گره خورده است و یک سرمنشاء دارد. هرمز شهدادی در این بازیابی گذشته به دنبال ریشه‌های …

شب هول

شب هول

سرنوشت هر سه این شخصیت‌های اصلی در هم گره خورده است و یک سرمنشاء دارد. هرمز شهدادی در این بازیابی گذشته به دنبال ریشه‌های …