سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: هانس گئورک نواک

سرزمین پدری

رویای بازگشت به سرزمین پدری

سرزمین پدری داستان رویای مردم روستاییِ کوچک نیست، داستان نرسیدن به رویا و آرزوها هم نیست. داستان مهاجرت و عبور از سرزمین‌های پدری است. جا دادن خود در میان آدم‌هایی که با ما غریبه‌اند. اصل داستان همین همرنگ شدن آدم‌های تازه‌وارد به کشوری با زبان و فرهنگ دیگر و مقاومت میزبان در مقابلشان است.

سرزمین پدری

رویای بازگشت به سرزمین پدری

سرزمین پدری داستان رویای مردم روستاییِ کوچک نیست، داستان نرسیدن به رویا و آرزوها هم نیست. داستان مهاجرت و عبور از سرزمین‌های پدری است. جا دادن خود در میان آدم‌هایی که با ما غریبه‌اند. اصل داستان همین همرنگ شدن آدم‌های تازه‌وارد به کشوری با زبان و فرهنگ دیگر و مقاومت میزبان در مقابلشان است.