وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: نگاه زنانه به کسب و کار

هشتم مارس entrepreneurship women's work

نگاه زنانه به کسب‌ و کار، راه نجات کره زمین

اگرچه هنوز میزان زنان شاغل یا کارآفرین بسیار کمتر از مردان است، اما حتی نگاهی گذرا هم نشان می‌دهد که زنان در راه‌اندازی مشاغل و مدیریت کار، بیشتر به ابعاد انسانی توجه نشان می‌دهند و تمایل بیشتری به کارآفرینی در حوزه‌هایی دارند که ثمرات عمومی‌تری دارد و در گسترش کسب‌وکارشان بیشتر به تعهدات زیست محیطی پایبند هستند. شاید همین‌ها نشان دهد که کار برای زنان، بیشتر از کسب منافع مادی است. کار، کمکی برای زیست بهتر در سیاره‌ای‌ست که زیست جمعی ما به آن وابسته است.

هشتم مارس entrepreneurship women's work

Women’s view of work

 

Although there are no exact statistics on this issue and the number of employed women or entrepreneurs is still much lower than men, even a quick glance shows that women pay more attention to the human dimension and are more tending to start jobs and manage jobs. They are entrepreneurs in areas that have more general consequences and are more committed to environmental commitments in expanding their business.

 

Perhaps this shows that working for women is more about helping to live better on a planet on which our collective life depends than on material gain.

 

هشتم مارس entrepreneurship women's work

نگاه زنانه به کسب‌ و کار، راه نجات کره زمین

اگرچه هنوز میزان زنان شاغل یا کارآفرین بسیار کمتر از مردان است، اما حتی نگاهی گذرا هم نشان می‌دهد که زنان در راه‌اندازی مشاغل و مدیریت کار، بیشتر به ابعاد انسانی توجه نشان می‌دهند و تمایل بیشتری به کارآفرینی در حوزه‌هایی دارند که ثمرات عمومی‌تری دارد و در گسترش کسب‌وکارشان بیشتر به تعهدات زیست محیطی پایبند هستند. شاید همین‌ها نشان دهد که کار برای زنان، بیشتر از کسب منافع مادی است. کار، کمکی برای زیست بهتر در سیاره‌ای‌ست که زیست جمعی ما به آن وابسته است.

هشتم مارس entrepreneurship women's work

Women’s view of work

 

Although there are no exact statistics on this issue and the number of employed women or entrepreneurs is still much lower than men, even a quick glance shows that women pay more attention to the human dimension and are more tending to start jobs and manage jobs. They are entrepreneurs in areas that have more general consequences and are more committed to environmental commitments in expanding their business.

 

Perhaps this shows that working for women is more about helping to live better on a planet on which our collective life depends than on material gain.