وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: نوذر پرنگ

نوذرر پرنگ

شرق غریب

در شعر نوذر پرنگ نشانه‌ها‌ی متون کهن به‌خصوص حافظ، بسیار پررنگ است. در غزل‌ها بارها تأثیرپذیری او را از حافظ شاهد هستیم. تو گویی روح و ذهنی کهن به شعرسرایی پرداخته است. او همواره در شعرش سودای ایجاد نوعی گفتمان شرقی را در سر داشته. شعرهای نوذر پرنگ شعرهای یک‌بار خواندن و رد شدن نیستند؛ محل بارها خواندن و رفتن به سمت فضاهای سپید و تجربه‌ی لذت کشف‌اند. شاعری که سمت تاریک کلمات نشسته و سال‌ها بعد از مرگش ما را به غربت و قربت شرق دعوت می‌کند.

نوذرر پرنگ

شرق غریب

در شعر نوذر پرنگ نشانه‌ها‌ی متون کهن به‌خصوص حافظ، بسیار پررنگ است. در غزل‌ها بارها تأثیرپذیری او را از حافظ شاهد هستیم. تو گویی روح و ذهنی کهن به شعرسرایی پرداخته است. او همواره در شعرش سودای ایجاد نوعی گفتمان شرقی را در سر داشته. شعرهای نوذر پرنگ شعرهای یک‌بار خواندن و رد شدن نیستند؛ محل بارها خواندن و رفتن به سمت فضاهای سپید و تجربه‌ی لذت کشف‌اند. شاعری که سمت تاریک کلمات نشسته و سال‌ها بعد از مرگش ما را به غربت و قربت شرق دعوت می‌کند.