سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نقد نوجوانان

زیبا صدایم کن

کاراکترهای محدود در جهانی سرشار

زیبا صدایم کن، از آثار مهم و پرچالش فرهاد حسن‌زاده است که دقیقا درونِ جامعه اتفاق می‌افتد و شخصیت‌ها را با شرایط مختلفی مواجه می‌کند و می‌تواند علاوه بر مخاطب نوجوان مخاطب بزرگسال را نیز به فکر وا دارد و معضلات جامعه را از دریچه‌ی دیگری ببیند.

زیبا صدایم کن

کاراکترهای محدود در جهانی سرشار

زیبا صدایم کن، از آثار مهم و پرچالش فرهاد حسن‌زاده است که دقیقا درونِ جامعه اتفاق می‌افتد و شخصیت‌ها را با شرایط مختلفی مواجه می‌کند و می‌تواند علاوه بر مخاطب نوجوان مخاطب بزرگسال را نیز به فکر وا دارد و معضلات جامعه را از دریچه‌ی دیگری ببیند.