سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نفیسه انصاری

مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق

مرز باریک بین شکست و موفقیت صنایع

منابع انسانی اصلی‌ترین مؤلفه در یک سازمان خلاق به شمار می‌آیند و اجرای فعالیت‌های خلاقانه، تولید ایده و انطباق دانش با اهداف سازمان را به عهده دارند. در عصری که کارکنان خلاق یک منبع خلق ارزش برای سازمان به‌حساب می‌آیند، چگونگی مواجهه و اداره‌ی این سرمایه‌های انسانی مورد غفلت و کم‌توجهی قرارگرفته. این کتاب ضمن مرور اصول اولیه، با کاویدن تحقیقات و تجربیات در کنشی قاعده‌مند کوشیده است به این دغدغه‌ها پاسخی مقنع، مستدل بدهد.

مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق

مرز باریک بین شکست و موفقیت صنایع

منابع انسانی اصلی‌ترین مؤلفه در یک سازمان خلاق به شمار می‌آیند و اجرای فعالیت‌های خلاقانه، تولید ایده و انطباق دانش با اهداف سازمان را به عهده دارند. در عصری که کارکنان خلاق یک منبع خلق ارزش برای سازمان به‌حساب می‌آیند، چگونگی مواجهه و اداره‌ی این سرمایه‌های انسانی مورد غفلت و کم‌توجهی قرارگرفته. این کتاب ضمن مرور اصول اولیه، با کاویدن تحقیقات و تجربیات در کنشی قاعده‌مند کوشیده است به این دغدغه‌ها پاسخی مقنع، مستدل بدهد.