سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نغمه-ای برای الا گری

الا گری سرزمین مردگان

نغمه‌ای برای الا گری

نغمه‌ای برای الا گری روایتِ صمیمانه و ساده‌دلانه‌ی «کلر» از قصه‌ی عشقِ پُرفرازونشیبِ دوستش «اِلا». فضایی سودایی پُر

الا گری سرزمین مردگان

نغمه‌ای برای الا گری

نغمه‌ای برای الا گری روایتِ صمیمانه و ساده‌دلانه‌ی «کلر» از قصه‌ی عشقِ پُرفرازونشیبِ دوستش «اِلا». فضایی سودایی پُر