سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نسترن مکارمی

توتال

خواب آشفته مایع مقدس

در داستان‌های فارسی صدسال اخیر کم نیستند داستان‌هایی که یا موضوعشان نفت است یا ساکنان جنوب یا قصه متاثر از زندگی در آن فضاست. با این حال کتاب «توتال» نوشته‌ی نسترن مکارمی شایسته توجه بیشتری است؛ شاید از این منظر که توانسته داستان نفت را با افسانه‌ها، اسطوره‌ها و سیر تاریخی و واقعیت‌ها و مشکلات روزمره‌اش با هم در یک روایت بیاورد.

توتال

خواب آشفته مایع مقدس

در داستان‌های فارسی صدسال اخیر کم نیستند داستان‌هایی که یا موضوعشان نفت است یا ساکنان جنوب یا قصه متاثر از زندگی در آن فضاست. با این حال کتاب «توتال» نوشته‌ی نسترن مکارمی شایسته توجه بیشتری است؛ شاید از این منظر که توانسته داستان نفت را با افسانه‌ها، اسطوره‌ها و سیر تاریخی و واقعیت‌ها و مشکلات روزمره‌اش با هم در یک روایت بیاورد.