سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ناهید معتمدی

یک تکه از آسمان

یک تکه از آسمان

کتاب یک تکه از آسمان نوشته خورخه لوخان و ترجمه ناهید معتمدی از انتشارات پرتقال می‌باشد. موضوع کتاب

یک تکه از آسمان

یک تکه از آسمان

کتاب یک تکه از آسمان نوشته خورخه لوخان و ترجمه ناهید معتمدی از انتشارات پرتقال می‌باشد. موضوع کتاب