سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: میشائیل انده

مومو دختری ژولیده مومو

مومو دختری ژولیده

رازی بزرگ و در عین حال معمولی وجود دارد. همه در این راز سهیم‌اند و بر آن آگاه، اما کمتر کسی است که به آن توجه کند. بیشتر مردم به سادگی قبولش می‌کنند بی‌آنکه حتی لحظه‌ایی ستایشش کنند. این راز بزرگ «زمان» است. تقویم و ساعت برای اندازه‌گیری زمان است، ولی وسایل اندازه‌گیری زیاد مهم نیست، چون همه می‌دانند که یک ساعت ممکن است برای کسی یک عمر طولانی باشد و برای دیگری مثل یک چشم بهم زدن بگذرد بستگی به این دارد که هر کس در آن ساعت چه احساسی دارد و چه چیز را تجربه می‌کند. زمان زندگی است و زندگی در قلب ما نهفته است.

مومو دختری ژولیده مومو

مومو دختری ژولیده

رازی بزرگ و در عین حال معمولی وجود دارد. همه در این راز سهیم‌اند و بر آن آگاه، اما کمتر کسی است که به آن توجه کند. بیشتر مردم به سادگی قبولش می‌کنند بی‌آنکه حتی لحظه‌ایی ستایشش کنند. این راز بزرگ «زمان» است. تقویم و ساعت برای اندازه‌گیری زمان است، ولی وسایل اندازه‌گیری زیاد مهم نیست، چون همه می‌دانند که یک ساعت ممکن است برای کسی یک عمر طولانی باشد و برای دیگری مثل یک چشم بهم زدن بگذرد بستگی به این دارد که هر کس در آن ساعت چه احساسی دارد و چه چیز را تجربه می‌کند. زمان زندگی است و زندگی در قلب ما نهفته است.