سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: مک دونا

مک‌دونا

یک جور تاریخ خشونت، گفت‌وگویی با مارتین مک‌دونا

شوخی، خشونت و اندوه. سه عنصر مهم در دنیای نمایش‌هایی که مارتین مک‌دونا می‌نویسدشان. مک‌دونا در این مصاحبه از تغییراتی می‌گوید که در این دو دهه‌ای که از موفقیت اولین نمایشنامه‌اش گذشته، در حرفه و عقایدش به وقوع پیوسته است. مک‌دونا ایرلندی‌الاصل است اما در لندن بزرگ شده. گزارشگر آیریش تایمز ایرلند، مصاحبه‌اش با او را به شکل یک روایت پیوسته تنظیم کرده و آن را با اشاره به چاقویی آغاز کرده که حین مصاحبه دست مک‌دونا دیده. نمایشنامه‌نویسی که آثارش پر است از خشونت‌های ناگهانی و کارتونی، با یک چاقوی میوه‌خوری در دست پیش‌بینی‌ناپذیر به چشم می‌آید!

مک‌دونا

یک جور تاریخ خشونت، گفت‌وگویی با مارتین مک‌دونا

شوخی، خشونت و اندوه. سه عنصر مهم در دنیای نمایش‌هایی که مارتین مک‌دونا می‌نویسدشان. مک‌دونا در این مصاحبه از تغییراتی می‌گوید که در این دو دهه‌ای که از موفقیت اولین نمایشنامه‌اش گذشته، در حرفه و عقایدش به وقوع پیوسته است. مک‌دونا ایرلندی‌الاصل است اما در لندن بزرگ شده. گزارشگر آیریش تایمز ایرلند، مصاحبه‌اش با او را به شکل یک روایت پیوسته تنظیم کرده و آن را با اشاره به چاقویی آغاز کرده که حین مصاحبه دست مک‌دونا دیده. نمایشنامه‌نویسی که آثارش پر است از خشونت‌های ناگهانی و کارتونی، با یک چاقوی میوه‌خوری در دست پیش‌بینی‌ناپذیر به چشم می‌آید!