سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

یادگیری ماشین

یادگیری ماشین عنوان کتابی است از محمود البرزی که در 398 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف،

یادگیری ماشین

یادگیری ماشین عنوان کتابی است از محمود البرزی که در 398 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف،