برچسب: مهری قره‌گزی

نگاهی گذرا بر پیشینه آموزش زبان فارسی

وقتی درباره آموزش زبان فارسی صحبت می‌کنیم اولین چیزی که به ذهن‌مان می‌آید آموزش به عنوان زبان اول یا سوادآموزی است اما سال‌ها است که آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم نیز وجود دارد تا جایی‌که امروزه چندین موسسه و مرکز با تٲلیف کتاب‌های متعدد در این زمینه فعال هستند.
این گزارش نگاهی دارد به پیشینه آموزش زبان فارسی به عنوان زبان اول و دوم و تغییراتی که تا امروز به خود دیده است.

نگاهی گذرا بر پیشینه آموزش زبان فارسی

وقتی درباره آموزش زبان فارسی صحبت می‌کنیم اولین چیزی که به ذهن‌مان می‌آید آموزش به عنوان زبان اول یا سوادآموزی است اما سال‌ها است که آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم نیز وجود دارد تا جایی‌که امروزه چندین موسسه و مرکز با تٲلیف کتاب‌های متعدد در این زمینه فعال هستند.
این گزارش نگاهی دارد به پیشینه آموزش زبان فارسی به عنوان زبان اول و دوم و تغییراتی که تا امروز به خود دیده است.