برچسب: من خوب هستم!

من خوب هستم!

چه کسی گفته که باید همیشه خوب باشیم؟

بیش از اندازه مراقب دیگران بودن، تلاش برای بهترین شدن، بیشتر اهمیت دادن به دیگران نسبت به خودمان و ده‌ها کار این شکلی شاید برای خیلی از ما آشنا باشد. من خوب هستم هم درمورد همین موضوع است: داستان تخم مرغی که می‌خواست بهترین باشد و همیشه کارهای خوب و درست انجام بدهد.

من خوب هستم!

چه کسی گفته که باید همیشه خوب باشیم؟

بیش از اندازه مراقب دیگران بودن، تلاش برای بهترین شدن، بیشتر اهمیت دادن به دیگران نسبت به خودمان و ده‌ها کار این شکلی شاید برای خیلی از ما آشنا باشد. من خوب هستم هم درمورد همین موضوع است: داستان تخم مرغی که می‌خواست بهترین باشد و همیشه کارهای خوب و درست انجام بدهد.