برچسب: منیرو روانی‌ پور

یادداشت‌برداری یا داستان‌نویسی؟

کورش اسدی نقدی بر مجموعه داستان «سیریا سیریا» از منیرو روانی‌پور نویسنده بوشهریِ آن زمان جوان نوشت که در شماره تیرماه 73 نشریه آدینه به چاپ رسید. انتقاد عمده‌ی او از این مجموعه داستان منیرو روانی‌پور بر آن بنا شده است که نویسنده جهان داستانی منحصر به خود نیافریده و در دام عکس‌برداری از واقعیت افتاده است. اسدی می‌نویسد: «تعهد نویسنده در افشای مایه‌های داستانی خود و ماندن در همان حد و برنگذشتن از آن‌ها و اضافه نکردن چیزی بر متن اولیه (چه کتاب و چه جغرافیای داستان) دلیل اصلی ضعف داستان‌های این مجموعه است.»

یادداشت‌برداری یا داستان‌نویسی؟

کورش اسدی نقدی بر مجموعه داستان «سیریا سیریا» از منیرو روانی‌پور نویسنده بوشهریِ آن زمان جوان نوشت که در شماره تیرماه 73 نشریه آدینه به چاپ رسید. انتقاد عمده‌ی او از این مجموعه داستان منیرو روانی‌پور بر آن بنا شده است که نویسنده جهان داستانی منحصر به خود نیافریده و در دام عکس‌برداری از واقعیت افتاده است. اسدی می‌نویسد: «تعهد نویسنده در افشای مایه‌های داستانی خود و ماندن در همان حد و برنگذشتن از آن‌ها و اضافه نکردن چیزی بر متن اولیه (چه کتاب و چه جغرافیای داستان) دلیل اصلی ضعف داستان‌های این مجموعه است.»