سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: منصور علی مرادی

ساندویچ برای حیدر نعمت زاده لطفاً با خنده

لطفاً با خنده رکاب بزنید

ساندویچ برای حیدر نعمت‌زاده داستان دو نوجوان عشقِ دوچرخه است که دوچرخه‌ی هم‌کلاسی‌شان را می‌دزدند تا از آن سر شهر ساندویچ بخرند. اما همه‌ی ماجرا این نیست. خواننده در کنار لذت بردن از این داستان به ظاهر ساده، با فرهنگ بومی و گویش‌های محلی عشایر جنوب ایران نیز آشنا می‌شود و از طنزپردازی و دلنشینی زبان نویسنده، از ته دل می‌خندد.

ساندویچ برای حیدر نعمت زاده لطفاً با خنده

لطفاً با خنده رکاب بزنید

ساندویچ برای حیدر نعمت‌زاده داستان دو نوجوان عشقِ دوچرخه است که دوچرخه‌ی هم‌کلاسی‌شان را می‌دزدند تا از آن سر شهر ساندویچ بخرند. اما همه‌ی ماجرا این نیست. خواننده در کنار لذت بردن از این داستان به ظاهر ساده، با فرهنگ بومی و گویش‌های محلی عشایر جنوب ایران نیز آشنا می‌شود و از طنزپردازی و دلنشینی زبان نویسنده، از ته دل می‌خندد.