برچسب: مقدمه

مقدمه کتاب

مقدمه بی‌مقدمه

مقدمه یا پیشگفتار مثل ورودی یک خانه است، در معماری قدیم ما هیچ آدمی ناگهان وارد فضای خانه نمی‌شد. غیر از این‌که عموماً خانه‌ها فضای اندرونی و بیرونی داشت، بعد از در ورودی باید از یک دالان یا حداقل یک فضای محصور یا غیرمحصور کوچک می‌گذشتی تا وارد خانه شوی. انگار همه چیز باید نرم نرم و با آمادگی کامل انجام می‌گرفت. مقدمه هم همان حکم را برای کتاب دارد، آماده‌ات می‌کند تا بدانی قرار است با چه روبه‌رو بشوی.

مقدمه کتاب

مقدمه بی‌مقدمه

مقدمه یا پیشگفتار مثل ورودی یک خانه است، در معماری قدیم ما هیچ آدمی ناگهان وارد فضای خانه نمی‌شد. غیر از این‌که عموماً خانه‌ها فضای اندرونی و بیرونی داشت، بعد از در ورودی باید از یک دالان یا حداقل یک فضای محصور یا غیرمحصور کوچک می‌گذشتی تا وارد خانه شوی. انگار همه چیز باید نرم نرم و با آمادگی کامل انجام می‌گرفت. مقدمه هم همان حکم را برای کتاب دارد، آماده‌ات می‌کند تا بدانی قرار است با چه روبه‌رو بشوی.