برچسب: مقاومت، آسیب، کودکی، رنج، کودک، درمان، روان درمانی، فروید، یونگ

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.
به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.