برچسب: معین فرخی

یک برداشت سیاسی از یک روایت غیرسیاسی

اگر بخواهیم بدانیم احوال انتخاباتی نامزدها و رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۶۰ چه کیفیتی داشته، کدام منابع ما را اقناع خواهندکرد؟ کتابی که معین فرخی درباره انتخابات ۹۶ نوشته چنین ویژگی‌ای دارد. اما حالا که دوسال از آن انتخابات روی تقویم گذشته و برای خیلی از ما دوسال پیش، حتی دورتر از ده یا بیست سال به نظر می‌رسد چطور می‌توان به آن نگاه کرد؟ نویسنده مقاله معتقد است محتوای غیرسیاسیِ کتاب، تا حدود زیادی اثر را در برابر نقد به منقضی‌شدنِ محتوای آن بیمه‌کرده‌است اما با این حال می‌توان خوانشی صددرصد سیاسی از کتاب ارائه داد. کتابی که مثل عکس‌های لعنتی دوربین ترافیکی به ما اثبات می‌کند در هنگام رانندگی رفتار نامناسب داشته‌ایم و نمی‌توانیم زیرش بزنیم!

یک برداشت سیاسی از یک روایت غیرسیاسی

اگر بخواهیم بدانیم احوال انتخاباتی نامزدها و رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۶۰ چه کیفیتی داشته، کدام منابع ما را اقناع خواهندکرد؟ کتابی که معین فرخی درباره انتخابات ۹۶ نوشته چنین ویژگی‌ای دارد. اما حالا که دوسال از آن انتخابات روی تقویم گذشته و برای خیلی از ما دوسال پیش، حتی دورتر از ده یا بیست سال به نظر می‌رسد چطور می‌توان به آن نگاه کرد؟ نویسنده مقاله معتقد است محتوای غیرسیاسیِ کتاب، تا حدود زیادی اثر را در برابر نقد به منقضی‌شدنِ محتوای آن بیمه‌کرده‌است اما با این حال می‌توان خوانشی صددرصد سیاسی از کتاب ارائه داد. کتابی که مثل عکس‌های لعنتی دوربین ترافیکی به ما اثبات می‌کند در هنگام رانندگی رفتار نامناسب داشته‌ایم و نمی‌توانیم زیرش بزنیم!